Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zaampjes B.V.

Inleiding

Zaampjes verleent je graag toegang tot de website en app van SAM en nodigt je van harte uit kennis te nemen van ons aanbod. Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud van deze algemene voorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf een mededeling te hoeven doen.

Zaampjes biedt een platform waarop professionals hun kennis en expertise kunnen en willen delen en waarop bezoekers (gebruikers) van deze informatie vrijblijvend gebruik kunnen maken en indien gewenst een passende dienstverlener (professional) kunnen vinden. Wij hebben hierin uitsluitend de rol als bemiddelaar. Het contact tussen professional en gebruiker loopt buiten het platform om, partijen bepalen zelf of ze contact met elkaar zoeken en welke informatie zij met elkaar delen. Door deze werkwijze kunnen wij de bescherming van gegevens van partijen waarborgen.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van de website en van onze app. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de website en/of de app. Wij adviseren je dan ook deze voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1.  SAM: dienst van Zaampjes zoals beschreven in artikel 3.

1.2.  Gebruiker: bezoeker en gebruiker van de Dienst.

1.3.  Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden.

1.4.  Overeenkomst: overeenkomst tussen Zaampjes en de Gebruiker ten behoeve vande Dienst.

1.5.  Profiel(en): profiel van de professional op de Website en mobiele applicatie (app)waarin de professional zijn/haar diensten aanbiedt en waarin dienscontactgegevens zijn opgenomen.

1.6.  Zaampjes: Zaampjes B.V., gevestigd aan Kerklaan 6, 2223AN te Katwijk eningeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 68044623.

1.7.  Website: website van Zaampjes, te raadplegen via www.samapp.nl en allebijbehorende sub domeinen.

1.8.  App: de mobiele applicatie van Zaampjes, te downloaden via de appstore ofplaystore.

1.9.  Professional: natuurlijke- of rechtspersoon handelend in de uitoefening van(gereglementeerd) beroep of bedrijf als coach of therapeut, die aangesloten is bij Zaampjes.

Artikel 2. Algemeen

2.1  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van SAM, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. De Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website ter hand gesteld aan de Gebruiker en kunnen op verzoek worden toegezonden.

2.2  Andere voorwaarden dan onderhavige, zijn niet van toepassing.

2.3  Zaampjes is gerechtigd de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Dienstverlening

Voor het gebruik van SAM vragen wij een vergoeding. Zaampjes kan haar Dienst op ieder moment aanpassen. Zaampjes kan niet garanderen dat de Website en app altijd beschikbaar zijn.

3.2  Zaampjes kan niet instaan voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op SAM. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op SAM is voor verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Voor medisch advies voor de individuele situatie van de Gebruiker dient de Gebruiker zich direct te wenden tot een (behandelend) arts of ander soort (medisch)specialist. Zaampjes is weliswaar niet verantwoordelijk voor de inhoud van de (medische) informatie, maar streeft er wel naar de kwaliteit hiervan zo goed mogelijk te waarborgen.

Overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de professional en overige zakelijke partners van Zaampjes tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen de Gebruiker en de professional, of tussen de Gebruiker en een zakelijk partner van Zaampjes. Zaampjes treedt uitsluitend op als bemiddelaar en is geen contractspartij bij enige vorm van overeenkomst tussen de Gebruiker en de professional. Zaampjes is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de professional en overige zakelijke partners. Zaampjes is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde overeenkomst(en) of die voortvloeit uit de aangeboden content van de professional op enige locatie en ongeacht het medium aan de Gebruiker.

3.4  Zaampjes spant zich in om de kwaliteit van de professional naar haar beste kunnen te controleren. Zaampjes kan echter niet garanderen dat de professional over de juiste kwalificaties beschikt.

3.5  De inhoud van de content op SAM is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Zaampjes kan echter niet garanderen dat door haar zelf geplaatste informatie op SAM te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op SAM en in andere van Zaampjes afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.6  SAM bevat eventueel links naar websites van derden. Zaampjes staat niet in voor de juiste werking van deze links. Zaampjes heeft geen zeggenschap over deze websites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik en/of bezoek aan deze websites.

3.7  Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zaampjes.

Artikel 4. Gebruik

De Gebruiker verklaart boven de zestien (16) jaar oud te zijn en de rechtsbevoegdheid te hebben om gebruik te maken van SAM.

4.2  Indien de Gebruiker een overeenkomst met een professional sluit, kan het zijn dat hier nadere voorwaarden aan verbonden zijn. De Gebruiker is zich er derhalve van bewust dat er nadere voorwaarden kunnen gelden. Dit kan ook een betalingsverplichting jegens de professional zijn. Zaampjes is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van een overeenkomst met een professional.

4.3  Indien de Gebruiker een afspraak inplant met een professional, of zich opgeeft voor een door een professional georganiseerde activiteit, is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het feit of de afspraak (indien tegen betaling) ook gedekt is door zijn of haar zorgverzekering. Zaampjes raadt de Gebruiker aan eerst zijn of haar polisvoorwaarden te controleren voordat Gebruiker een overeenkomst met een professional aangaat. De Gebruiker begrijpt dat een afspraak inplannen of inschrijving voor een activiteit een onherroepelijke overeenkomst kan zijn en dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn.

4.4  De Gebruiker begrijpt dat een succesvolle afspraak en het ontvangen van het antwoord op een vraag, afhangt van de door hem opgegeven informatie en juistheid van zijn gegevens. De professional en/of Zaampjes zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel onjuist en/of onvolledig verstrekken van informatie en (contact-) gegevens van en door de Gebruiker.

4.5  De Gebruiker verklaart informatie en gegevens naar waarheid te verstrekken en verstrekt gegevens die volledig, juist en actueel zijn.

4.6  De Gebruiker zal het gebruik van de SAM app enkel voor persoonlijk gebruik gebruiken.

4.7  De door de professional verstrekte informatie mag in ieder geval:

niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend ofhaatzaaiend zijn, voor zover dit niet medisch relevant is;

geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten vanderden;

geen watermerken bevatten;

naar het oordeel van Zaampjes niet te schreeuwerig, opvallend of wegensandere – niet in de Gebruiksvoorwaarden voorziene – redenen niet geschikt voor SAM zijn.

4.8  De door de Gebruiker en professional verstrekte informatie moet vrij zijn van technische fouten en malware.

4.9  De Gebruiker en de Professional mogen SAM enkel gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.

4.10  De professional zal zich onthouden van ieder gedrag dat strijdig is met wettelijke bepalingen, maatschappelijke normen en waarden en alles wat is opgenomen in deze voorwaarden en/of de overeenkomst met Zaampjes zowel richting de gebruiker als derden.

4.11  Indien een gebruiker of professional gedrag vertoont dat strijdig is met enige bepaling in deze voorwaarden of andere voorwaarden die zijn afgesproken met Zaampjes, dan is Zaampjes gerechtigd om het gebruik van de app en/of de bijbehorende overeenkomst per direct te beëindigen”.

Artikel 5. Onderhoud

5.1 Zaampjes mag SAM (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Privacy

6.1 Zaampjes verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker conform het op de Website gepubliceerde privacy regelement. En voor de Professional conform deze privacyverklaring.

6.2  Zaampjes spant zich naar alle redelijkheid in goede afspraken te maken met de Professionals die aan het platform zijn verbonden. Zaampjes heeft geen invloed op hoe de Professionals met de (medische) persoonsgegevens van de Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat de Professionals op een betrouwbare of veilige manier met de (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker omgaan.

6.3  Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. Zaampjes is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van deze derden.

6.4  Gebruiker zal geen persoonsgegevens van een ander dan de Gebruiker, zoals een behandelend arts of een familielid, vermelden wanneer hij gegevens verstrekt via SAM.

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom

7.1  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die door Zaampjes zelf gepubliceerd zijn op SAM, liggen bij Zaampjes of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Professionals en overige zakelijke partners geplaatste materialen in hun profielpagina en aangeboden content. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen buiten de mogelijkheden binnen SAM, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zaampjes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

7.2  Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in bijvoorbeeld een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

7.3  Het in 7.1 gestelde houdt ook in dat het de Gebruiker en Professional en overige zakelijke partners niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zaampjes, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

7.4  De Professional en overige zakelijke partners zorgen ervoor dat de door hen verstrekte informatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.

7.5  De Professional verleent Zaampjes gedurende deze overeenkomst een niet- exclusief gebruiksrecht op alle door de Professional doorgegeven content voor SAM.

7.6  De Professional en overige zakelijke partners geven Zaampjes het recht de in 7.5 bedoelde informatie ook voor andere doeleinden te gebruiken dan enkel voor publicatie op SAM. Zaampjes kan de in 7.5 bedoelde informatie onder andere, maar niet beperkt tot, gebruiken ten behoeve van promotie van of in/op haar eigen Website, en andere door Zaampjes aangeboden en uitgegeven diensten en publicaties. Zaampjes heeft voor het verdere gebruik de informatie geen toestemming nodig van de Professional en overige zakelijke partners. Zaampjes zal de content enkel voor eigen doeleinden gebruiken en niet verkopen aan eventuele derden.

7.7  De Professional en overige zakelijke partners geven Zaampjes het recht de door hen aangeboden content aan te passen voordat publicatie plaatsvindt. Aanpassing vindt plaats met betrekking tot de leesbaarheid, leestekengebruik, grammatica en spelling. Zaampjes is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of wijzigingen die het gevolg zijn van aangebrachte wijzigingen door de redactie van Zaampjes.

7.8  De Professional doet, voor zover als de wet (art. 25 lid 3 Auteurswet) de mogelijkheid biedt, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten/morele rechten die rusten op zijn aangeboden content. De Professional zal, voor zover de wet de mogelijkheid biedt, zich niet verzetten tegen gebruik van zijn aangeboden content, waarbij er inbreuk wordt gemaakt op de rechten als bedoeld in art. 25 Auteurswet.

7.9  De Professional en overige zakelijke partners leveren alleen teksten en gegevens aan die authentiek zijn en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en altijd onder bronvermelding als het niet eigen materiaal is.

Artikel 8. Contact, klachten en melding bij misbruik

8.1  Zaampjes neemt klachten en meldingen van misbruik van SAM of anderszins uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik of wanneer de Gebruiker meer informatie wenst over Zaampjes of over Professionals, dan kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden via SAM of via de contactgegevens die onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan vermeld.

8.2  De Gebruiker kan zowel klachten indienen over SAM als over een Professional. De Gebruiker zal Zaampjes een redelijke termijn geven een klacht te behandelen.

8.3  Op klachten over SAM zal Zaampjes zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien (10) dagen na ontvangst reageren. Indien de klacht niet leidt tot een oplossing, staat het de Gebruiker vrij een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie via het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4  Op klachten over Professionals zal Zaampjes zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst reageren. Het staat Zaampjes vrij om wel of geen maatregelen te treffen jegens de Professional.

8.5  Klachten over enige overeenkomst of uitvoering hiervan tussen de professional en de gebruiker, dienen bij de professional ingediend te worden en zullen volgens de klachtenprocedure van de professional verlopen.

Artikel 9. Wijzigingen

9.1  Zaampjes is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

9.2  Zaampjes zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Website zodat de Gebruiker daar kennis van kan nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

9.3  Indien de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te accepteren, kan de Gebruiker de Overeenkomst onder de Gebruikersvoorwaarden opzeggen tot de datum van inwerkingtreding. Gebruik van SAM na deze datum geldt als acceptatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1  Op de Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst tussen de Gebruiker en Zaampjes en de Professional en Zaampjes is Nederlands recht van toepassing.

10.2  Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Gebruiker en Zaampjes en de Professional en Zaampjes worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank te Den Haag.

10.3  Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Zaampjes zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Mocht je na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Zaampjes B.V.

Kerklaan 6
2223 AN KATWIJK 

KvK nummer: 68044623

Algemene voorwaarden Zaampjes B.V. 1 september 2020